POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Tato Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Oriens Klenoty s.r.o., IČ 049 86 415, se sídlem Pod kopcem 562/5, Hodkovičky, Praha 4, PSČ 147 00 ( dále též „Oriens klenoty“), zpracovává o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti. Informační povinnosti, vyplývající z GDPR ve vztahu k zaměstnancům Oriens  Klenoty, jsou předmětem oddělené dokumentace.

Tato Politika ochrany soukromí je účinná od 25.5.2018 a je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti společnosti Oriens klenoty jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Oriens klenoty s.r.o., IČ 049 86 415, se sídlem Pod kopcem 562/5, Hodkovičky, Prah 4, PSČ 147 00.

 

PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 1. zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností z kupní smlouvy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm b) GDPR.

 2. na základě souhlasu subjektu údajů pro marketingové, reklamní a statistické účely (zasílání informací a obchodních sdělení) v souladu s článekm  6 odst. 1 písm. a) GDPR

 1. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Oriens klenoty, a to tak, aby byly chráněny Vaše zájmy a základní práva a svobody  – to se týká provozování kamerového systému v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR a dále údajů o Vašem chování na internetových stránkách www.touscesko.cz, které zpracováváme za účelem sběru  informací, které budou následně využity při zlepšování internetových stránek a našich služeb pro vás, budou sloužit jako podklad při vytváření statistik sledování návštěvnosti www.touscesko.cz a jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, ale i předcházení útokům na internetové stránky www.touscesko.cz a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti Vašich dat


KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

Příjemcem osobních údajů je společnost Oriens klenoty.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, poskytujícím společnosti Oriens klenoty IT služby, společnostem tvořícím skupinu Oriens či poskytovateli marketingové platformy REDLINK, prostřednictvím které dochází k rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení. Veškeré tyto osoby prověříme, abychom zajistili, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu Vašich osobních údajů. S těmito osobami budeme mít uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně Vašich osobních údajů a dodržení našich standardů pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánů veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

 

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Údaje ve vztahu k Vám,  jako našim váženým zákazníkům

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu k našim obchodním partnerům – fyzickým osobám

titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, fakturační adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu k obchodním partnerům – kontaktní údaje zástupce právnické osoby

titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

Údaje ve vztahu ke kamerovému systému:

Obrazový záznam z kamerového systému zachycující podobu a chování / jednání monitorovaných osob.

DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACIM?

Osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci.

PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje bude společnost Oriens klenoty zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností a hájení práv z případných sporů, nejdéle však 4 roky od ukončení smluvního vztahu.

JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE  ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům

  • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

 • Právo na opravu Vašich osobních údajů

  • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

 • Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

  • Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

  • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

  • V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či Vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Osobní údaje fyzických osob nejsou ve společnosti Oriens klenoty předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

DOCHÁZÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK?

Na internetových stránkách www.touscesko.cz  zpracovává Oriens klenoty osobní údaje prostřednictvím cookies a také prostřednictvím registračních formulářů, kde se registrujete, abyste mohli získávat informace o novinkách, sledovat své objednávky a přidávat vybrané produkty do wishlistu. Pokud navštívíte internetové stránky  www.touscesko.cz a povolíte čtení cookies, do Vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme cookies, tedy  malé soubory písmen a čísel, které ukládáme ve Vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače.

Cookies napomáhají k Vaší identifikaci při surfování mezi jednotlivými stránkami (podstránkami) www.touscesko.cz a při opětovných návštěvách a rovněž slouží k zajištění bezpečnosti, například aby mohlo být  odhaleno, že někdo zneužil Vaše připojení k našemu webu a jedná namísto Vás.

Cookies jsou nezbytné pro řádné fungování internetové stránky www.touscesko.cz  Pokud budou cookies zablokovány, internetová stránka www.touscesko.cz nemusí fungovat správně.

Dále za účelem sledování návštěvnosti www.touscesko.cz  , vytváření statistik a přehledů, měření účinnosti reklamy a přizpůsobení obsahu našich internetových stránek konkrétním potřebám ukládáme do Vašeho zařízení cookies z našeho webu.

Z JAKÉHO ZDROJE OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje získává Oriens klenoty v drtivé většině případů přímo od Vás, jako od zákazníků při nákupu v provozovnách Oriens Klenoty nebo na  eshopu Oriens Klenoty.

JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNĚNY?

Naše databáze jsou zabezpečený proti přístupu třetích osob a přihlašovací údaje jsou šifrovány silným algoritmem. Naši zaměstnanci nemají možnost nahlédnout do Vašich přihlašovacích údajů.

MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE NÁM!

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla Oriens klenoty nebo emailem na kontakt pro oblast  zpracování osobních údajů gdpr@oriens-klenoty.cz